Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Klub Sportowy AZS-AWF ul. Myśliborska 36, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2014 roku

Kod CPV: 60.17.00.00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: ........................................

 

Data: .......................................

 

 

Zamawiający:

Klub Sportowy AZS-AWF

ul. Myśliborska 36

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 0 ( prefiks ) 95 7279281 fax.95 7279283

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:

 

Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2014 roku

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz.759 ze zmianami) zwanej dalej Pzp.

 

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

 

załącznik nr 1 Formularz oferty

załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik nr 3  Oświadczenie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik nr 4 Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 

Rozdział I

Informacje ogólne:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2014 roku

 

Kod CPV: 60.17.00.00-0

 

Przedmiot zamówienia składa się z 2 zamówień częściowych, tj.:

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 – przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem 8-osobowym.
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 – przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem 16-osobowym lub większym

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dysponować:

 

a) jednym busem 8-osobowym. Bus musi posiadać hak holowniczy potrzebny do holowania przyczepy ze sprzętem kajakowym lub wioślarskim.

b) jednym busem 16-osobowym lub większym. Bus musi posiadać hak holowniczy potrzebny do holowania przyczepy ze sprzętem kajakowym lub wioślarskim

 

Przypadki (do 3 w roku) gdy w tym samym okresie Zamawiający będzie potrzebował większą ilość pojazdów niż podano w specyfikacji obligują Wykonawcę do wynajęcia podwykonawcy na warunkach ofertowych.

Za każdy nocleg kierowcy podczas wyjazdu Wykonawca może doliczyć do ceny wynikającej z ilości przejechanych kilometrów kwotę netto równą 250% aktualnej diety krajowej. Jednocześnie Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów.

 

Jedyne kryterium ofertowe to cena brutto za 1 km.

 

W przypadku busów Wykonawca poda 2 ceny. Oddzielnie za bus ciągnący przyczepę ze sprzętem i bus bez przyczepy.

Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać zapotrzebowanie na pojazdy z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych określając w nim cel wyjazdu i przybliżoną liczbę przejechanych kilometrów. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Gorzowa Wlkp. w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. Przed i jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. Kopia tego dokumentu z liczbą przejechanych kilometrów powinna być załączona do faktury Wykonawcy.


Zamawiający, korzystając z doświadczenia lat poprzednich podaje następujące dane, przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówienia:

 • przybliżona roczna liczba przejechanych kilometrów busem 8-sobowym – 6000 km

- przybliżona roczna liczba przejechanych kilometrów busem 16-sobowym – 15000 km

 

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe od dnia 1 styczeń 2014 r. do dnia 31 grudzień 2014 r.

 

 

Sposób dokonania rozliczenia z Wykonawcą:

Zapłata za świadczone usługi następować będzie w ciągu 21 dni po dostarczeniu Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę.

 

 

Rozdział II

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

3. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

5. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.

6. Wszystkie strony oferty (tj. strony zapisane lub zadrukowane) będą ponumerowane oraz spięte w trwały sposób, a liczba stron stanowiących ofertę zostanie wpisana w Formularzu Oferty.

7. Formularz i wszystkie oświadczenia Dostawcy zostaną podpisane, przez osobę /osoby/ do tego upoważnioną.

8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty ( np. z odpisu z rejestruhandlowego).

9. Wszystkie miejsca, w których Dostawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ do tego upoważnionąwraz z datą naniesienia zmiany. Nie dopuszcza się zmian i skreśleń ceny.

10.Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, Dostawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

11.Ilość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Dostawcę zmieniona jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony.

12.Dostawca umieści ofertę w jednej kopercie zewnętrznej i jednej kopercie wewnętrznej.

Koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

Koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na adres:

 

Klub Sportowy AZS-AWF

ul. Myśliborska 36

66-400 Gorzów Wlkp.

 

oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

 

Oferta w przetargu nieograniczonym na Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2013 roku - Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami j.w. winna posiadać adres i nazwę Wykonawcy

13.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

14.W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Dostawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

16.Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca , nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w Rozdziale XVII pkt 3 SIWZ.

17.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

 

 

 

Rozdział III

Oferty częściowe

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Rozdział IV

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

 

Rozdział V

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Rozdział VI

Warunki wymagane od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1. Nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Dysponujący minimum 1 busem 8-osobowym, bus musi posiadać hak holowniczy potrzebny do holowania przyczepy ze sprzętem kajakowym lub wioślarskim ( w przypadku zamówienia częściowego nr 1).

3. Dysponujący minimum 1 busem 16-osobowym lub większym, bus musi posiadać hak holowniczy potrzebny do holowania przyczepy ze sprzętem kajakowym lub wioślarskim ( w przypadku zamówienia częściowego nr 2)

 

W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w Rozdziale VII.

Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale VII. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą “spełnia/nie spełnia”.

 

Rozdział VII

Dokumenty wymagane w ofercie

Dostawca w swojej ofercie przedstawi następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1do SIWZ,

 2. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów.

 3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, złożone na druku, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZw przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie podpisuje każdy ze wspólników spółki cywilnej, każdy z członków konsorcjum lub pełnomocnik w ich imieniu na jednym druku oświadczenia. Z Oświadczenia musi wynikać w imieniu kogo jest ono składane (nazwa firmy/firm).

 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 3 do SIWZ. - w przypadku spółek cywilnych każdy ze wspólników składa oświadczenie, w przypadku konsorcjum każdy z członków konsorcjum składa oświadczenie osobno.

 5. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem – załącznik nr 4

 

 

Rozdział VIII

Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum).

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 2. Wykonawcy występujący wspólnie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo (oryginał) dla podmiotu (lidera), który będzie ich reprezentował w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.

 3. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokument, o którym mowa w Rozdziale VII

 4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy wniesienie należytego wykonania umowy.

Podmioty występujące wspólnie muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale VII.

Rozdział IX

Podwykonawcy

1.Nie dotyczy

 

 

Rozdział X

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

1. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, warunków zawartych w niniejszej SIWZ.

3. Ceny ofertowe za poszczególne części zamówienia pozostają niezmienne.

Sumę cen brutto w formularzu ofertowym należy wyszczególnić w następujący sposób:

cena netto (bez VAT)

stawka VAT

cena brutto z (VAT)

4. Cenę ofertową podaną cyfrowo i słownie, wyrażoną w złotych Wykonawca podaje w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

5. Wykonawca poda 2 ceny (cena z przyczepą i bez przyczepy), których suma będzie ceną ofertową do porównań.

 

 

Rozdział XI

Kryteria oceny oferty

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena – 100 %)

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. a następne zostaną ocenione według poniższego wzoru:

 

 

 

cena najniższa

ilość punktów = -------------------------------------- x 100 pkt.

cena oferty badanej

 

 

Rozdział XII

Wymagania co do wadium.

Nie dotyczy

 

Rozdział XIII

Termin związania ofertą

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).

 

Rozdział XIV

Termin wykonania zamówienia

Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe od dnia 1 styczeń 2014 r. do dnia 31 grudzień 2014 r.

 

Rozdział XV

Miejsce i termin składania ofert

1. Miejsce:

Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Termin: do dnia 20.12.2013r. do godziny 12:00.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. O terminie złożenia oferty decyduje jej doręczenie do siedziby Zamawiającego.

 

 

 

Rozdział XVI

Miejsce i termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2013 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat 1 piętro.

 

Rozdział XVII

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji o których mowa w pkt. 2 i 3. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą Pzp,

2) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której

mowa z art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

 

 

Rozdział XVIII

Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 4. terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 ppkt. 1) zostaną niezwłocznie zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: http://www.azsawfgorzow.com/

 

Rozdział XIX

Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) w przypadku, o których mowa w art.91ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Rozdział XX

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2a.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może  udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiający jednocześnie prześle treść zapytania z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której specyfikacja jest udostępniona (http://www.azsawfgorzow.com/).

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (www.bip.gorzow.pl.). Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

6. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej http://www.azsawfgorzow.com/ Przepis art.38 ust.4a ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 

Paweł Michalski tel. 508149087

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Rozdział XXI

Sposób przekazywania dokumentów

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „Korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

 

- nr faksu Zamawiającego: (95) 7279283

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Rozdział XXII

Zobowiązania wykonawcy związane z umową

 

Projekt umowy jest załącznikiem do SIWZ.

 

Rozdział XXIV

Pouczenie o środkach odwoławczych

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 

Rozdział XXV

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz.759 ze zmianami) oraz odpowiednie rozporządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

 

 

Zamawiający:
Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.

ul. Myśliborska 36

66-400 Gorzów Wlkp.,

 

Przetarg nieograniczony:
Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2013 roku

 

 

1. Ofertę przetargową składa:

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Telefon/fax

 

e-mail

 

NIP, REGON

 

Nr rachunku bankowego

 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w sprawie niniejszej oferty ):

Imię i nazwisko:

 

Adres:

 

telefon/fax:

 

e-mail:

 

 

3. CENA OFERTOWA ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

Zamówienie częściowe nr 1:

a) Cena oferty netto za bus 8-osobowy bez przyczepy (bez uwzględnienia VAT) wynosi ........................ PLN

Stawka VAT: ...........................

Cena oferty brutto (z VAT) wynosi ................................................... PLN

cena ofertowa brutto słownie:..................................................................

b) Cena oferty netto za bus 8-osobowy z przyczepą (bez uwzględnienia VAT) wynosi ........................ PLN

Stawka VAT: ...........................

Cena oferty brutto (z VAT) wynosi ................................................... PLN

cena ofertowa brutto słownie:..................................................................

Łącznie ceny brutto ( a+b) = …………………………………..

 

Zamówienie częściowe nr 2:

a) Cena oferty netto za bus 16-osobowy lub większy bez przyczepy (bez uwzględnienia VAT) wynosi ....................... PLN

Stawka VAT: ...........................

Cena oferty brutto (z VAT) wynosi ................................................... PLN

cena ofertowa brutto słownie:..................................................................

b) Cena oferty netto za bus 16-osobowy lub większy z przyczepą (bez uwzględnienia VAT) wynosi ........................ PLN

Stawka VAT: ...........................

Cena oferty brutto (z VAT) wynosi ................................................... PLN

cena ofertowa brutto słownie:.....................................................................

Łącznie ceny brutto ( a+b) = …………………………………..

 

 

4. Oświadczamy, że znane są nam warunki zamówienia określone w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a wartość naszej oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Wadium w wysokości .................. złotych zostało przez nas wniesione w dniu ......... w formie

...................

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy: ....................................................

8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreślić).
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: .............................................................................................................

 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. ...............................................................................................

 2. ................................................................................................

 3. ...............................................................................................

 4. ...............................................................................................

 5. ..............................................................................................

 6. .............................................................................................

 7. ..............................................................................................

 8. .............................................................................................


Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.

 

 

 

 

……………………………… …..……………………….…………………

(miejscowość, data) (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

 

..........................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że:

 

 

1.posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 

2.posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

 

3.dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

4.znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………. ……………………………………….. data pieczątka i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

..........................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 ze zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

.................. .................................................................

(data) pieczątka i podpis osoby /osób/ upoważnionej *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* UWAGA

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne lub konsorcjum) oświadczenie na osobnych drukach podpisuje każdy z tych podmiotów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

 

/nazwa i adres Wykonawcy/

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż dysponuję następującym sprzętem umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia:

 

 

 1. W przypadku zamówienia częściowego nr 1: 1 bus 8-osobowy posiadający hak holowniczy potrzebny do holowania przyczepy ze sprzętem kajakowym lub wioślarskim.*

 2. W przypadku zamówienia częściowego nr 2: 1 bus 16-osobowy lub większy posiadający hak holowniczy potrzebny do holowania przyczepy ze sprzętem kajakowym lub wioślarskim.*

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................... .............................................................………….

(data) ( imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT UMOWY

 

 

 

zawarta zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych dnia ..................... r.

w Gorzowie Wlkp. pomiędzy:

 

Klubem Sportowym AZS-AWF Gorzów Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

ul. Myśliborska 36 reprezentowanym przez:

 

Marka Zacharę – V-ce Prezesa Urzędującego

Pawła Michalskiego – Głównego Księgowego

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

 

a

 

.....................................................................................................................

.......................................................................... reprezentowanym przez:

- ..............................................................

- ..............................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

 

 

§ 1

 

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe na rzecz Zamawiającego polegające na przewozie zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania w terminie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Przewozy te zobowiązuje się świadczyć posiadanym taborem:

 

  1. busem 8 osobowym w następujących cenach brutto za 1 km:

- bus 8-osobowy nieciągnący przyczepę: ……………….

- bus 8-osobowy ciągnący przyczepę: ……………….

  1. busem 16 osobowym lub większym w następujących cenach brutto za 1 km:

- bus 16-osobowy lub większy nieciągnący przyczepę: ……………….

- bus 16-osobowy lub większy ciągnący przyczepę: ……………….

 

§ 2

 

 

Zapłata za świadczoną usługę nastąpi w ciągu 21 dni po dostarczeniu Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę. Zapłata następować będzie gotówką lub przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy: ...........................................................................................................................

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

§ 3

 

W razie gdy Zamawiający zostanie zmuszony wynająć transport zastępczy z powodu nie wykonania umowy przez Wykonawcę ten ostatni zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto nie wykonanej usługi wg cen ofertowych.

 

§ 4

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalna będzie w granicach unormowań ustawy o zamówieniach publicznych.

 

§ 5

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

 

§ 6

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca