Przetarg na przewozy zawodników

Gorzów Wielkopolski: Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 504866 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. ,
ul. Myśliborska 36,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
woj. lubuskie,
tel. 095 7279281, 508149087, faks 095 7279283.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.azsawfgorzow.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie kultury fizycznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2014 roku Kod CPV: 60.17.00.00-0 Przedmiot zamówienia składa się z 2 zamówień częściowych, tj.: ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 - przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem 8-osobowym. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 - przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem 16-osobowym lub większym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dysponować: a) jednym busem 8-osobowym. Bus musi posiadać hak holowniczy potrzebny do holowania przyczepy ze sprzętem kajakowym lub wioślarskim. b) jednym busem 16-osobowym lub większym. Bus musi posiadać hak holowniczy potrzebny do holowania przyczepy ze sprzętem kajakowym lub wioślarskim Przypadki (do 3 w roku) gdy w tym samym okresie Zamawiający będzie potrzebował większą ilość pojazdów niż podano w specyfikacji obligują Wykonawcę do wynajęcia podwykonawcy na warunkach ofertowych. Za każdy nocleg kierowcy podczas wyjazdu Wykonawca może doliczyć do ceny wynikającej z ilości przejechanych kilometrów kwotę netto równą 250% aktualnej diety krajowej. Jednocześnie Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. Jedyne kryterium ofertowe to cena brutto za 1 km. W przypadku busów Wykonawca poda 2 ceny. Oddzielnie za bus ciągnący przyczepę ze sprzętem i bus bez przyczepy. Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać zapotrzebowanie na pojazdy z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych określając w nim cel wyjazdu i przybliżoną liczbę przejechanych kilometrów. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Gorzowa Wlkp. w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. Przed i jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. Kopia tego dokumentu z liczbą przejechanych kilometrów powinna być załączona do faktury Wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.azsawfgorzow.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Klub Sportowy AZS-AWF ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Klub Sportowy AZS-AWF ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem 8-osobowym..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przybliżona roczna liczba przejechanych kilometrów busem 8-sobowym - 6000 km..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem 16-osobowym lub większym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przybliżona roczna liczba przejechanych kilometrów busem 16-sobowym - 15000 km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.